Blindheim IL

Vedtekter

Vedtekter
BLINDHEIM IDRETTSSKOLE - Vedtekter

§1 Formål
Blindheim Idrettsskole skal organisere idrettsaktiviteter for barn i aldersgruppen 5 til 12 år.  Gjennom allsidig tilbud skal det legges vekt på stimulering og utvikling av barnas fysiske, psykiske og sosiale evner.  Aktivitetene skal gi tilbud om innføring og opplæring i flere idretter, og skape grunnlag for videre spesialisering og målrettet aktivitetsvalg.

§2 Organisatorisk tilknytning
Blindheim Idrettsskole er undergruppe av Blindheim Idrettslag, og derigjennom tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets, samt de særkretser som laget til enhver tid er medlem av.

§3 Deltakere
Blindheim Idrettsskole skal være et åpent tilbud for alle barn i aldersgruppen bestemt i paragraf 1.  Deltakelse stiller ikke krav til medlemskap i Blindheim Idrettslag, men medlemmer av laget vil ha fortrinnsrett ved opptak.

Forøvrig plikter enhver deltaker å overholde Idrettsskolens og overordnet organisasjonsledds lover og bestemmelser.

§4 Opptak
Idrettsskoleåret følger det ordinære skoleåret. 
Søknad om deltakelse gjelder bare for ett skoleår. Tidligere deltakere har fortrinnsrett ved opptak dersom øvrige krav til deltakelse er til stede.

Det er styret for Idrettsskolen som bestemmer hvem som skal bli tildelt plass.

§5 Deltakeravgift
Deltakeravgiften fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  Deltakere som blir tildelt plass før 1. februar betaler full avgift.  Deltakere som blir tildelt plass etter denne dato betaler halv deltakeravgift.

Deltakere som skylder årsavgift eller andre deltakerkostnader mister alle rettigheter i Idrettsskolen, og kan bli nektet videre deltakelse.  Blir en deltaker oppsagt på grunn av manglende betaling, kan deltakelse ikke gjenopptas før alle skyldige krav er betalt.

§6 Denne paragraf er strøket ved årsmøtet 1996.

§7 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Innkalling skal skje med minst en måneds varsel, direkte til Idrettsskolens deltakere eller ved kunngjøring i en av lokalavisene.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være ankommet styret senest to uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste inklusiv forslag skal være tilgjengelig for deltakerne senest en uke før årsmøtet.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet.  Andre saker kan behandles, og avgjøres når 2/3 flertall av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

På årsmøtet kan alle deltakere på Idrettsskolen og deres foresatte samt medlemmer i Blindheim Idrettslag delta.
Foresatte til deltakere på Idrettsskolen og medlemmer i Blindheim Idrettslag har forslag- og stemmerett.

§8 Stemmegivning på årsmøtet
Årsmøtet er vedtaksføre med det antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede.  Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Medlemmer av styret har ikke stemmerett under behandling av regnskap og årsmelding.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Forøvrig gjelder de til enhver tid gjeldende stemmerettsregler i Blindheim Idrettslag.

§9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding.
2. Behandle avsluttet regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette deltakeravgift.
5. Vedta budsjett.
6. Bestemme skolens organisasjon.
7. Velge nestleder/sekretær, kasserer og to styremedlemmer for to år.  Leder velges for ett år.
8. Velge to vararepresentanter, og to medlemmer til valgkomité, alle for ett år.
9. Revisor for hovedlaget velges.

§10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter skal avholdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 2/3 av stemmeberettigede deltakerne krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i saker som er kunngjort i innkallingen.

§11 Styret
Idrettsskolen ledes av et styre sammensatt av fem valgte medlemmer: leder, nestleder/sekretær, kasserer og to styremedlemmer.  Med i styret er dessuten en representant for hver av idrettsgruppene i idrettslaget.

Styret skal iverksette vedtak fra årsmøtet, og er ansvarlig for den administrative, økonomiske og sportslige driften av Idrettsskolen.

Styremedlemmenes ansvars- og arbeidsfordeling reguleres av den til enhver tid gjeldende organisasjonsplan med tilhørende mandater og stillingsinstrukser.

Styret har fullmakt til å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks og tildele mandat til disse.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene krever det.
Styret er vedtaksfør når et flertall av styremedlemmene er til stede.  Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.  Ved stemmelikhet teller lederen sin stemme dobbelt.

§12 Økonomisk godtgjørelse
Tillitsvalgte og instruktører kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon skal fremgå av budsjett og regnskap for Idrettsskolen.

§13 Deltaker-/foreldremøter
Deltaker-/foreldremøter skal være forum for informasjon og diskusjon for Idrettsskolen sine deltakere og deres foresatte.  Innkalling til slike møter blir kunngjort når styret bestemmer det, eller når deltakere/foresatte ønsker det.

§14 Undergruppeforpliktelser
Som undergruppe for Blindheim Idrettslag er Blindheim Idrettsskole bundet av gjeldende bestemmelser for drift av grupper i hovedlagets lover, herunder rapporteringsplikt og pålegg om godkjennelse i økonomi- og organisasjonssaker.

§15 Lovanvendelse/endringer
For forhold som ikke omfattes av disse vedtekter, gjelder den til enhver tid gjeldende lov for Blindheim Idrettslag.

Endringer i vedtekter for Blindheim Idrettsskole kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Lovendringer må godkjennes av hovedstyret i Blindheim Idrettslag, og trer ikke i kraft før de er godkjent.


§16 kan ikke endres

§16 Oppløsing
Oppløsing kan bare behandles på ordinært årsmøte.  Blir det gjort vedtak om oppløsning med 2/3 flertall oversendes vedtak hovedstyret i Blindheim Idrettslag for videre behandling i lagets årsmøte.
Sluttvedtak om oppløsing kan kun gjøres i lagets årsmøte.
Ved oppløsing overføres alle verdier og arkiv til hovedstyret i Blindheim Idrettslag.

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift