Utmerkelser i Blindheim Idrettslag

Utmerkelser i Blindheim Idrettslag

På årsmøtet i år ble et forslag til nye retningslinjer for utmerkelser i Blindheim Idrettslag lagt fram fra hovedstyret. Årsmøtet ble bedt om innspill på forslaget, som ble utarbeidet av en egen komité med representanter fra hele idrettslaget. Vedtaket ble i etterkant av årsmøtet vedtatt av hovedstyret. Retningslinjene i sin helhet kan leses nederst i denne nyhetssaken.

Som det framkommer av retningslinjene kan ethvert medlem foreslå kandidater til enten æresmedlemsskap eller hedersprisen. Forslag med begrunnelse kan sendes enten til daniel@blindheim.idrett.no eller paul.urke@mimer.no. Alle innsendte forslag behandles fortrolig. Vi ber om at innsendte forslag sendes innen 15.11.2017.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 

 

1. ÆRESMEDLEMSSKAP
Æresmedlemskapet er klubbens høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som har utvist en særdeles betydningsfull innsats til fremme av Blindheim Idrettslag. 
Utmerkelsen æresmedlemskap ble opprettet i 1988 og justert i 1989 og 2017. 

Kriterier  

Det er ønskelig å gi rom for at kandidater av ulik karakter kan tildeles utmerkelsen æresmedlem. Således kan kandidaten være en sportslig utøver, tillitsvalgt, frivillig eller en som i kraft av sin uegennyttige innsats for andre mennesker er tittelen verdig. 
Kandidaten må ha vært eller være medlem av Blindheim Idrettslag, og ha utført et særskilt frivillig og allsidig arbeid for klubben over mange år, hatt en plettfri vandel og således vært en hedersperson og representant for klubben innad og utad.  

Ansettelsesforhold i klubben skal ikke legges til grunn ved vurdering av en kandidat til denne æresbevisning. 

Innstilling av kandidater 

Æresmedlemskap innstilles av et utvalg, som ledes av et hovedstyremedlem, etter forslag fremmet fra medlemmene eller styret selv. Begrunnelse og CV leveres utvalget innen oktober måned, og en innstilling presenteres for hovedstyret i god tid før siste forberedende møte før årsmøte. Det er ingen tidsbegrensning, så man kan nominere kandidater som var aktiv for flere år tilbake. Hovedstyret avgjør ved alminnelig flertall. 

Utnevning av æresmedlem 

Styret står fritt til å la være å velge en kandidat selv om flere er foreslått. Det kan i særskilte tilfeller deles ut to priser samme år. 
Æresmedlemskapet skal tildeles på årsmøtet, og styrets begrunnelse leses opp sammen med retningslinjene for utmerkelser.  
Æresmedlemmet inviteres skriftlig og bekjentgjøres først på årsmøtet. Tildelingen offentligjøres på klubbens hjemmesider og facebook. 

Æresbevisning 

Æresmedlemmet får livsvarig medlemskap i Blindheim Idrettslag og skal ikke betale hverken medlemskontingent eller treningsavgift. Æresmedlemmet får gratis inngang på klubbens idrettslige arrangementer ved fremvisning av medlemsbeviset. Det synlige æresmedlemskapet skal være: medlemsbevis for æresmedlemmer, diplom med fast utarbeidet innhold, ansiktsbilde med ramme plassert på nærmere bestemt plass i klubbhuset, nål/pin (gullfarget) med logo og teksten 

«Æresmedlem» og til slutt en etterligning av lagets første diskos fremstilt i krystall (inskripsjon 
«Æresmedlem i Blindheim Idrettslag», årstall og navn). 

 

2. BLINDHEIM IDRETTSLAGS HEDERSPRIS

Blindheim Idrettslags hederspris er klubbens nest høyeste utmerkelse og deles ut til medlemmer eller andre som over lang tid og gjennom aktiv innsats har bidratt til en positiv utvikling av hele Blindheim Idrettslag, for sin gruppe eller sitt lag. 

Kriterier 

Det er ønskelig å gi rom for at kandidater av ulik karakter kan tildeles utmerkelsen.  Ansettelsesforhold i klubben skal ikke legges til grunn ved vurdering av en kandidat til denne utmerkelsen. 

Innstilling av kandidater 

Alle medlemmer kan fremme forslag på kandidater til hederspris gjennom sin gruppe med begrunnelse og CV innen oktober måned.  Gruppestyret sender sin innstilling til et utvalg som ledes av et hovedstyremedlem i god tid før siste forberedende hovedstyremøte før årsmøte. Det er ingen tidsbegrensning, så man kan nominere kandidater som var aktiv for flere år tilbake. Hovedstyret avgjør ved alminnelig flertall.

 
Utnevning 


Det kan deles ut flere priser samme år, men styret står også fritt til å la være å velge en eller flere kandidater selv om de er foreslått.  

Utdeling av «Blindheim Idrettslags hederspris» skal skje på årsmøtet i Blindheim Idrettslag, og styrets begrunnelse leses opp sammen med retningslinjene for hederspris. Kandidaten/e inviteres til årsmøtet. Tildelingen offentliggjøres på klubbens hjemmeside og facebook. 

Æresbevisning 

Kandidaten får et hedersmerke, en nål/pin (sølvfarget) som viser klubbens logo med påskrift 
«Blindheim Idrettslags hederspris», diplom med fast utarbeidet innhold og blomster. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift