Blindheim IL

Innmelding og vilkår

Innmelding og vilkår

Velkommen til Blindheim Idrettslag.

Vi har forsøkt å samle all informasjon du trenger for å bli medlem i Blindheim Idrettslag på denne siden. Om noe fortsatt er uklart etter å ha lest denne siden ber vi om at du kontakter klubben, slik at vi kan forbedre den. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

For selve innmeldingen kan du benytte vårt interaktive skjema. Vi setter stor pris på om du gir oss en tilbakemelding om noe ikke fungerer som forventet. Les ferdig denne siden før du foretar selve innmeldingen.


TRYKK HER FOR INNMELDING

 

1. Om klubben

Blindheim Idrettslag er et fleridrettslag med aktiviteter i fotball, håndball, volleyball og idrettsskole. Vi har rundt to tusen medlemmer, hvorav ca. tusen er aktive utøvere. Idrettslaget holder til i Blindheim Idrettspark hvor vi har et allsidig og variert tilbud til våre medlemmer. Klubben er organisert med et hovedstyre og fire gruppestyrer. Hovedstyret har overordnet ansvar for klubbens økonomi og utvikling, mens gruppestyrene er ansvarlig for å organisere aktiviteten i sine respektive idretter. 

 

2. Kontaktinformasjon

Idrettslaget har en felles administrasjon som kan besvare dine spørsmål og eventuelt henvise deg videre til riktig person i idrettslaget. Oppdatert kontaktinformasjon til klubbens ansatte og hovedstyre finner du til enhver tid under fanen kontaktinfo. Om du ønsker å henvende deg til en av våre mange frivillige i en av klubbens grupper eller komiteer finner du oppdatert kontaktinformasjon under fanen styre og utvalg.

 

3. Medlemskap i Blindheim Idrettslag

For å ta del i Blindheim Idrettslags aktiviteter må man være medlem av klubben. Medlemskapet er personlig, og gir deg både rettigheter og plikter. I Blindheim Idrettslag har vi individuelle medlemskap, familiemedlemskap og støttemedlemskap. Om du ønsker å bli støttemedlem i Blindheim Idrettslag koster det 300 kroner i året, og gir deg anledning til å ta valgte verv, samt gir deg tale- og stemmerett på klubbens årsmøte.

Familiekontingentene gir også medlemskap til utøverens foresatte.

NB! Idrettsskolen har egne satser. Se punkt 3.1

Våre satser for medlemskontingent for neste sesong avgjøres av årsmøtet. Vedtatte satser for 2018-2019 i tabell under.

Medlemskontingent Blindheim Idrettslag Sats
En aktiv med foresatte 800,-
To aktive med foresatte 1400,-
Tre eller flere aktive med foresatte 1800,-


Man betaler bare én medlemskontingent, uavhengig av antall idretter man utøver i Blindheim Idrettslag. I tillegg til medlemskontingenten kommer det en aktivavgift for de enkelte gruppene man utøver en idrett i, som omtales i punkt 4.

Betalt medlemskontingent anses som bekreftelse på at medlemmet har gjort seg kjent med, og aksepterer de retningslinjer og forpliktelser som gjelder for medlemskapet i Blindheim Idrettslag. Medlemskap i et idrettslag forutsetter at man godtar Norges Idrettsforbunds lov. Betalt aktivavgift anses som bekreftelse på at medlemmet godtar gruppens vilkår. 

3.1 Medlemskap i idrettsskolen

På idrettsskolen betaler man "idrettsskolens medlemsavgift" som er på kroner 450,-. Man betaler ikke medlemskontingent til klubben for barn som går på idrettsskole.

For familier som allerede har aktive barn på eldre lag vil man ikke endre kontingenttype når man melder inn yngre barn i idrettsskolen.

Eksempel: Familien Johnsen har to barn. Eldstemann Ola går på volleyball, og familien Johnsen betaler medlemskontingent "en aktiv med foresatt". Lillesøster Kari skal starte på idrettsskole. Familien Johnsen vil da få to giroer så lenge Kari går på idrettskole og Ola går på volleybal: en for "en aktiv med foresatte" og en "medlemsavgift idrettsskole". Når Kari senere begynner på fotball, håndball eller volleyball vil familien Johnsen få giro "to aktive med foresatte".

3.2 Drakter

Utøvere i Blindheim Idrettslag får låne drakt av klubben. Utøver plikter å returnere drakten til idrettslaget ved endt medlemskap. Om drakten ikke returneres faktureres utøver kostpris for drakten. Per oktober 2018 er satsen 500 kroner per drakt.

 

4. Aktivavgift og vilkår i gruppene

I tillegg til medlemskontingent kommer det en aktivavgift for de forskjellige gruppene. Aktivavgiftene fastsettes av de enkelte gruppene på gruppenes årsmøter. Aktivavgifter går til å drifte tilbudet i de enkelte lag i klubbens grupper. Aktivavgiften går til bl.a drift og vedlikehold av baneanlegg, utstyr, ferjekort, dommerutgifter, avgifter til krets og forbund, drakter, baller, kjegler og mye mer.

4.1 Aktivavgift fotball

Følgende satser er vedatt for sesongen 2017 i fotballgruppen i idrettslaget. Faktura sendes i en termin første kvartal i inneværende sesong, med forfall 31.03 hvert år.

Nivå Alder (i.la. året) Sats
Senior herre/dame 20 år og oppover 2800,-
Junior 17 - 19 år 2600,-
Gutt/Jente 15-16 år 2300,-
Smågutt/-jente 13-14 år 2100,-
Lillegutt/-jente 11-12 år 1500,-
Minigutt/-jente 9-10 år 1350,-
Minigutt/-jente 7-8 år 1200,-
Minigutt/-jente 6 år 600,-
Familieavgift* 6-16 år 2950,-

* Har man flere barn i alderen seks til seksten år vil man få en avkortning i aktivavgiften. Maks beløp man skal betale er 2950,-. Fakturaene er utstedt med individuell aktivavgift, så en må selv korrigere beløpet på en av de tilsendte fakturaene til 2950,- og ikke betal de øvrige. Send også en e-post til regnskap@blindheim.idrett.no slik at vi får annullert de(n) giroene som ikke betales. Dersom en unnlater å gi beskjed vil det bli generert purringer på de(n) giroene som ikke er betalt.

4.1.2. Obligatorisk kjøp sjømat og/eller ved

Fotballgruppen har valgt å selge produkter, og det er bestemt at man skal ha obligatorisk kjøp av sjømat og/eller ved. Det er pliktig kjøp for 2000 kroner for en families førstefødte, og 1000 kroner for hvert av de yngre søsknene. De som ikke oppfyller kjøpsforpliktelsen vil automatisk få en faktura ved årsslutt på 50 % av kjøpsforpliktelsen (1000 kroner for første barn, og 500 kroner for yngste barn). 

Fotballen har valgt å selge produkter framfor å øke aktivavgiften. Dette gir de familier som ønsker det anledning til å videreselge produktet og få igjen utlegget, alternativt benytte produktet selv. De som ikke ønsker å ta del i ordningen vil da få anledning til å kjøpe seg fri.

Hovedtrener, lagleder, styret og utvalgsledere i fotball har kun frivillig kjøp av sjømat og/eller ved.

4.1.3. Forsikring fotball

For seniorspillere over 18 år må den aktive i tillegg betale 600 kroner for å dekke lagsforsikringen. Barne- og ungdomsspillere er automatisk forsikret når medlemskontingent og aktivavgift er betalt, og spilleren er korrekt registrert i klubbens og NFFs systemer. Ytterligere informasjon om fotballens egne forsikringsordinger finner du her.

4.1.4. Lagsdugnad

Fotballgruppen har arrangementer, høy sportslig aktivitet og et betydelig uteanlegg på Blindheim Idrettspark som krever vedlikehold. Foresatte for alle barna, samt spillere i junior og seniorklasser, er derfor forpliktet til å delta på dugnader som blir fordelt på lagene. Alle lag får tildelt arrangementer hvor en har dugnadsansvar. I tillegg vil lagene få fordelt ansvaret for åpen kiosk i fotballsesongen, samt ulike dugnadsoppgaver i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av vårt uteanlegg, slik at det fremstår som rent og ryddig for de aktive og besøkende. Denne innsatsen er viktig for å kunne bygge og opprettholde et godt sportslig tilbud til barn og unge på Blindheim samt bidra til et godt nærmiljø.

4.1.5. Fritak

I spesielle tilfeller er det mulig å søke gruppestyret om fritak eller betalingsutsettelse. Kontakt enten et medlem av gruppens styre eller klubbens administrasjon. Henvendelser behandles konfidensielt.

4.1.6. Uoppgjort aktivavgift og medlemskontingent

Ved uoppgjort aktivavgift og/eller medlemskontingent vil utøveren risikere å bli utelukket fra deltagelse i fotballgruppa. Blindheim Idrettslag forbeholder seg også retten til å ikke godkjenne overgang til ny klubb, før forpliktelser til Blindheim Idrettslag er gjort opp.

For å trene eller spille kamp i Blindheim Idrettslag må faktura betales innen forfall. Blindheim Idrettslag kan avslutte utøverens forsikring om faktura ikke er betalt innen forfall. Utøveren trener dermed på egen risiko.

 

4.2 Aktivavgift håndball   

Følgende satser er vedatt sesongen for sesongen 2018 / 2019 for håndball i idrettslaget. Faktura sendes i en termin i løpet av oktober måned, med forfall 31.10 hvert år.

Nivå Alder (i.l.a. året) Sats
Gutt/Jente 18 år og oppover 1700,-
Gutt/jente 16 år 15 - 16 år 1400,-
Gutt/Jente 14 år 13 - 14 år 1200,-
Gutt/Jente 12 år 11 - 12 år 1000,-
Gutt/Jente 8 - 10 år 8 - 10 år 600,-

 

4.2.1. Spillerlisens håndball

Spillerlisens betales til Håndballforbundet og er en obligatorisk lisens som sikrer at alle som deltar i håndball har forsikring. Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Det året en spiller fyller 13, betales halv lisens for første halvår (som er del to av sesongen), med forfall 1. januar.

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. Lisensen er tilgjengelig i "Min Idrett" for alle som betalte lisens forrige sesong.  Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.  Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet. 

Mer om lisens og forsikring i håndball finner du på Håndballforbundets sider.

4.2.2. Drift av egne lag

Foreldrene har selv ansvar for å organisere støtteapparatet rundt det enkelte lag. Uten støtteapparat kan ikke laget påmeldes serien. Alle lag som deltar i seriespill er forpliktet til å stille med minimum:

- En person til håndballstyret.
- Hvert lag utpeker en sportslig lagleder (lagleder 1).
- Hvert lag utpeker en utenomsportslig lagleder (lagleder 2).
- I tillegg skal laget stille med to personer til andre verv.
- Minst en foresatt per barn har plikt til å møte ved etablering av støtteapparat. Avtroppende oppmenn har ansvar for innkalling til dette foreldremøtet.

4.2.3. Overgang til ny klubb

Overgang til ny klubb kan ikke skje før forpliktelsene til BIL Håndball er innfridd.

4.2.4. Utestenging og fritak

Hvis en spiller ikke betaler medlemskontingent og/eller aktivavgift, kan spiller utestegens fra all aktivitet i Blindheim Håndball. I spesielle tilfeller er det mulig å søke gruppestyret om fritak eller betalingsutsettelse. Kontakt enten et medlem av gruppens styre eller klubbens administrasjon. Henvendelser behandles konfidensielt. 

 

4.3 Aktivavgift volleyball

Følgende satser er vedatt for sesongen 2018/2019 for volleyball i idrettslaget. Faktura sendes i en termin i løpet av  oktober måned, med forfall 31. oktober.

Nivå Sats
Elite og 1. divisjon 3600,-
U19 år og 2. divisjon 2.200,-
Under 17 1900,-
Under 15 1300,-
Under 13 950,-
Under 11 600,-

 

4.3.1 Obligatorisk kjøp

På volleyballens årsmøte ble det bestemt kjøpsplikt som følger:

For U13 og eldre:

Pliktig kjøp for 2000 kroner for en families førstefødte, og 1000 kroner for hvert av de yngre søsknene. De som ikke oppfyller kjøpsforpliktelsen vil automatisk få en faktura ved sesong-slutt på 50 % av kjøpsforpliktelsen (1000 kroner for første barn, og 500 kroner for yngste barn). 

For U11 og yngre:

Pliktig kjøp for 1000 kroner for en families førstefødte, og 500 kroner for hvert av de yngre søsknene (hvis flere på U11). De som ikke oppfyller kjøpsforpliktelsen vil automatisk få en faktura ved sesong-slutt på 50 % av kjøpsforpliktelsen (500 kroner for første barn, og 250 kroner for yngste barn).

Eksempel 1:

Familie med barn på U15 og U11 har da samlet pliktkjøp på kr 2.500.

Kr 2.000 for eldste søsken og kr 500 for yngste søsken. Frikjøp er kr 1.250.

Eksempel 2:

Familie med barn på senior, U15, U13 og U11 har samlet pliktkjøp på kr 4.500. Frikjøp kr 2.250.

Alle oppfordres til å videreselge mye mer enn dette for å skaffe sårt tiltrengte midler til Blindheim volleyball.

 

4.3.2 Spillerlisens volleyball

Alle spillere som deltar i eliteserien, 1. divisjon og lavere seniorserier, rankingturneringer, NM senior, NM veteran, NM mix. aldersbestemte serier og rankingturneringer U13 og eldre, NM aldersbestemt, KM, RM samt alle andre turneringer i regi av forbund/region/klubb skal løse lisens. Dette gir den enkelte utøver spilleberettigelse til å delta på NVBF's aktiviteter og å være inkludert i NVBF's skadeforsikringsordning.

Mer om lisens og forsikring finner du på NVBFs sider.

 

 5. Samtykke til bildetaking- og publisering

I Blindheim Idrettslag blir det tatt mange bilder i klubbregi. Dette være seg under trening, turneringer, arrangementer, sosiale tilstelninger m.m. Ved å melde deg eller dine barn inn i idrettslaget, samtykker du til at det kan bli tatt bilder som vil kunne bli publisert av idrettslaget. Vi ber om at du på forhånd melder inn om du og/eller dine barn ikke skal tas bilder av.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift